Home / post / विगतको उत्कृष्टतालाई नरिन्तरता दिदैँ आगामी शैक्षिक वर्ष २०७६ को लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म अंग्रेजी माध्यममा सीमित सिटमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ । /

विगतको उत्कृष्टतालाई नरिन्तरता दिदैँ आगामी शैक्षिक वर्ष २०७६ को लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म अंग्रेजी माध्यममा सीमित सिटमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ ।